ARK

ARK Natuurontwikkeling ontwikkelt landschappen met robuuste en spontane natuur. Dit is essentieel voor plant en dier, maar ook voor de economie en voor ieders welzijn: groen, geld en geluk.
IUCN NL zet zich in voor behoud van biodiversiteit en ecosystemen en een constructieve bijdrage van Nederland bij de mondiale natuur- en milieuvraagstukken. Ze verenigt de 33 Nederlandse IUCN-leden en vormt een brug tussen maatschappelijke organisaties, overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Ze ondersteunt organisaties in ontwikkelingslanden die zich inzetten voor bescherming van hun natuurlijke omgeving in relatie tot armoedebestrijding.
Natuurmonumenten is een vereniging van meer dan 800.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Daarom verwerven en beheren we natuurgebieden – het zijn er inmiddels 355 met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 100.000 hectare. Zo houden we Nederland open en groen, en kunnen we blijven genieten van de natuur.
 
Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.
Vogelbescherming Nederland zet zich in voor de bescherming van in het wild levende vogels en hun leefgebieden. Vogelsoorten blijven daardoor op eigen kracht, in vrijheid en in levensvatbare populaties voorkomen, zowel in Nederland als daarbuiten. Nederland is de Nederlandse partner van BirdLife International: zo werken we ook internationaal aan een effectieve bescherming van vogels. Overal waar die leven, langs de gehele trekroute.
De Waddenvereniging waakt al sinds 1965 over het waddengebied. De vereniging streeft naar behoud, herstel en goed beheer van natuur, landschap en milieu en van de ecologische en cultuurhistorische waarden van het gebied. Zodat iedereen kan blijven genieten van de rust, de ruimte en de unieke duisternis. De Waddenvereniging doet onderzoek, geeft voorlichting, lobbyt in Den Haag en Brussel en organiseert allerlei activiteiten in het waddengebied voor waddenliefhebbers.
De 12 provinciale Landschappen zetten zich in elke provincie in voor het behoud van natuur en landschap. Samen beschermen ze meer dan 800 natuurgebieden, met een totale oppervlakte van ruim 100.000 hectare. Hun belangen worden op landelijk niveau behartigt door het samenwerkingsverband De12Landschappen.
IVN Natuur –en milieueducatie draagt bij aan een duurzame samenleving door  volwassenen en kinderen te betrekken bij natuur, milieu en landschap.
De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap zet zich in voor behoud en herstel van ons agrarische cultuurlandschap. Ze ijvert voor een rijk geschakeerd en per streek verschillend cultuurlandschap in heel Nederland, buiten de steden en de natuurgebieden. Een landschap van deze tijd, met respect voor het verleden en voor de mensen die daar nu werken, wonen en recreëren.
Als grootste organisatie in Nederland voor dierenwelzijn zet de Dierenbescherming zich in voor de zorg en het welzijn van alle dieren. De Dierenbescherming biedt concrete hulp aan mishandelde, gewonde of gedumpte dieren. En tegelijkertijd maakt de organisatie zich sterk voor diervriendelijker regel- en wetgeving. Bovendien geeft de Dierenbescherming voorlichting over dierenwelzijn, onder andere met het Beter Leven kenmerk op diervriendelijke producten.
DCNA safeguarding nature in the Dutch Caribbean
Het Goois Natuurreservaat eigenaar en beheerder van bijna 3000 ha. prachtige natuur in het Gooi. Een unieke oase van groen tussen de steden Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht. 
Het Goois Natuurreservaat is onlosmakelijk verbonden met de Utrechtse Heuvelrug, het 2e grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland. 
De recreant in het Gooi komt ruim aan zijn trekken met meer dan 250 km wandelpaden, fietspaden en ruitpaden.