Deelnemende organisaties

Stichting Natuurbeelden bestaat uit de volgende 11 natuurorganisaties:

ARK

ARK Natuurontwikkeling ontwikkelt landschappen met robuuste en spontane natuur. Dit is essentieel voor plant en dier, maar ook voor de economie en voor ieders welzijn: groen, geld en geluk.

DCNA

DCNA (Dutch Caribbean Nature Alliance) is een regionaal samenwerkingsverband van natuurbeschermingsorganisaties, waaronder de natuurparken op de zes eilanden van de Nederlandse Cariben (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius en St. Maarten), en dient ter ondersteuning en versterking van de natuurbescherming op de eilanden.
Het doel van DCNA is het beschermen van de omvangrijke biologische rijkdommen en het promoten van duurzame ontwikkeling van de natuurlijke hulpbronnen van deze eilanden, zowel op land als in zee. DCNA ontwikkelt daartoe duurzame financieringsbronnen als een trust fund, bouwt kennis en ervaring op via trainingen en workshops en promoot de overweldigend mooie en bijzondere natuur, die varieert van uitbundig regenwoud tot adembenemende koraalriffen en parelwitte zandduinen.
De omvangrijke biologische rijkdommen zijn de basis van één van de belangrijkste bronnen van inkomsten op de eilanden: het natuurtoerisme. DCNA richt zich niet alleen op duurzaam beheer van de huidige beschermde gebieden, maar ook op het vergroten van bewustzijn en kennis van de waarde van de natuur.

LandschappenNL

De twaalf provinciale Landschappen zetten zich in elke provincie in voor het behoud van natuur en landschap. Samen beschermen ze meer dan 800 natuurgebieden, met een totale oppervlakte van ruim 108.000 hectare. Hun belangen worden op landelijk niveau behartigd door het samenwerkingsverband LandschappenNL

Dierenbescherming

De Dierenbescherming is met een achterban van bijna 200.000 mensen (leden, donateurs en vrijwilligers) de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van alle dieren: gezelschapsdieren, landbouwdieren, dieren in het wild en proefdieren.
Belangrijke pijlers zijn dierennoodhulp en inspectiewerk. Zo biedt de Dierenbescherming via de asielen jaarlijks onderdak aan duizenden dakloze dieren en ziet de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming toe op naleving van de wet op het gebied van dierenwelzijn.
Daarnaast strijdt de Dierenbescherming al vele jaren voor betere leefomstandigheden voor proefdieren en dieren in de bio-industrie. Onze jeugdclub 'Kids for Animals' draagt daar met educatie en acties aan bij. Door middel van intensieve (internationale) lobbyactiviteiten werkt de Dierenbescherming ook hard aan verbetering van de (Europese) wetgeving.
De Dierenbescherming is een vrijwilligersorganisatie. Binnen 20 lokale afdelingen zijn dagelijks duizenden actieve vrijwilligers in touw voor het welzijn van dieren.

Goois Natuurreservaat

Het Goois Natuurreservaat eigenaar en beheerder van bijna 3000 ha. prachtige natuur in het Gooi. Een unieke oase van groen tussen de steden Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht.
Het Goois Natuurreservaat is onlosmakelijk verbonden met de Utrechtse Heuvelrug, het 2e grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland. De recreant in het Gooi komt ruim aan zijn trekken met meer dan 250 km wandelpaden, fietspaden en ruitpaden.

IUCN NL

IUCN NL is de Nederlandse tak van de International Union for Conservation of Nature (IUCN), 's werelds oudste en grootste unie van natuurorganisaties. IUCN stelt jaarlijks de Rode Lijst van bedreigde soorten op en heeft als enige natuurbeschermer de status van ambassadeur bij de Verenigde Naties. Binnen de internationale IUCN-koepel werkt IUCN NL met groene organisaties, bedrijven, overheden en wetenschappers aan wereldwijd behoud van natuur als basis van de economie en maatschappelijk welzijn. De activiteiten van IUCN NL richten zich op drie thema's: groene internationale samenwerking, vergroening van het bedrijfsleven en het herstel en behoud van natuur. IUCN telt momenteel 39 lidorganisaties in Nederland.

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals gezondheid, recreatie en energie. Dit doen we met zo'n twintigduizend betrokken leden en een enorm netwerk van groene professionals.

Natuurmonumenten

Natuurbescherming. Sinds 1905.
Natuur is een onuitputtelijke bron van inspiratie en verwondering. Daar moeten we zuinig op zijn en goed voor zorgen. Want in een dichtbevolkt land is natuur extra kwetsbaar. Daarom beschermt Natuurmonumenten 355 gebieden en waardevolle landschappen met monumentale gebouwen. Overal in Nederland. Voor iedereen. Dat doen we sinds 1905 met steun van vrienden, vrijwilligers, leden en bedrijven. Steun is nodig. Juist nu. Kijk op de website wat jij voor de natuur kunt doen.

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap zet zich in voor behoud en herstel van ons agrarische cultuurlandschap. Ze ijvert voor een rijk geschakeerd en per streek verschillend cultuurlandschap in heel Nederland, buiten de steden en de natuurgebieden. Een landschap van deze tijd, met respect voor het verleden en voor de mensen die daar nu werken, wonen en recreëren.

Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland zet zich in voor de bescherming van in het wild levende vogels en hun leefgebieden. Vogelsoorten blijven daardoor op eigen kracht, in vrijheid en in levensvatbare populaties voorkomen, zowel in Nederland als daarbuiten. Nederland is de Nederlandse partner van BirdLife International: zo werken we ook internationaal aan een effectieve bescherming van vogels. Overal waar die leven, langs de gehele trekroute.

Waddenvereniging

De Waddenvereniging waakt al sinds 1965 over het waddengebied. De vereniging streeft naar behoud, herstel en goed beheer van natuur, landschap en milieu en van de ecologische en cultuurhistorische waarden van het gebied. Zodat iedereen kan blijven genieten van de rust, de ruimte en de unieke duisternis. De Waddenvereniging doet onderzoek, geeft voorlichting, lobbyt in Den Haag en Brussel en organiseert allerlei activiteiten in het waddengebied voor waddenliefhebbers.

Nationale Postcode Loterij

Collectie Nederlandse Natuurbeelden is tot stand gekomen dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.
Nationale Postcode Loterij voor mens en natuur
De Nationale Postcode Loterij werft sinds 1989 fondsen om organisaties te steunen die werken aan een rechtvaardige en groene wereld. Vijftig procent van de totale inleg is bestemd voor het goede doel. De loterij is uitgegroeid tot de grootste goededoelenloterij van Nederland. Dankzij 2,4 miljoen deelnemers aan de Postcode Loterij – die meespelen met ruim 4,2 miljoen loten – is in 2013 een bedrag van 291 miljoen euro verdeeld over 89 goededoelenorganisaties. Sinds haar oprichting heeft de loterij ruim 3,8 miljard euro aan goede doelen uitgekeerd.

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Stichting Natuurbeelden voert het project Collectie Nederlandse Natuurbeelden uit samen met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
Beeld en Geluid is een van de grootste audiovisuele archieven van Europa; het unieke gebouw op het Media Park in Hilversum herbergt ruim 800.000 uur aan radio, televisie, film en muziek. Beeld en Geluid maakt zijn collectie toegankelijk voor uiteenlopende doelgroepen, waaronder mediaprofessionals, de creatieve sector, het onderwijs en het algemeen publiek. Sinds de opening van de experience, de publieksattractie van Beeld en Geluid, hebben al ruim 1 miljoen mensen een bezoek gebracht aan Beeld en Geluid. Door middel van onderzoek en innovatie heeft het instituut zich ontwikkeld tot een brede culturele instelling die door zijn opgebouwde kennis en infrastructuur een centrale functie inneemt binnen de archief- en mediasector.